REGULAMENT CONCURS IDEAL

15.08.2022-31.08.2022

SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI

1.1. Concursul Ideal, denumit în continuare “Concursul”, este organizat de către societatea GROUP IDEAL EUROPE S.R.L., cu sediul social în București, Sectorul 5, Str. Uranus, nr. 100, parter, bloc 53, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/9260/2018, Cod Unic de Inregistrare RO39555490.

1.2. Decizia de derulare a Concursului conform regulilor din prezentul regulament (denumit în continuare „Regulamentul Oficial”), este finală si obligatorie pentru participanții. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba Regulamentul concursului prin întocmirea unui act adițional la Regulament, urmând ca acesta să intre în vigoare imediat după publicarea acestei modificări online.

1.3. Pentru aducerea condițiilor de derulare a concursului la cunoștința participanților, Regulamentul este disponibil în mod gratuit pe site-ul www.centreleideal.ro.

SECȚIUNEA 2. TEMEIUL LEGAL

2.1. Concursul este organizat în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor pe piață, republicată în Monitorul Oficial nr. 603 din 31.08.2007.

SECȚIUNEA 3. LOCUL ȘI DURATA DESFĂȘURĂRII CONCURSULUI

3.1. Concursul se desfășoară online pe pagina de Instagram https://www.instagram.com/centrele_ideal/, în perioada cuprinsă între data de 15.08.2022 ora 00:00:00 și data de 31.08.2022, ora 23.59.59, ora României, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

3.2. În sensul celor de mai sus, ținând seama de comunicarea perioadei Concursului prin prezentul Regulament, se consideră că orice consumator informat și interesat, a luat la cunoștință în mod rezonabil despre încheierea Concursului după data de 31.08.2022.

SECȚIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE

4.1. Concursul este deschis participării tuturor persoanelor fizice, cu domiciliul/reședința în România, cu vârsta de minimum 18 ani (împliniți până la data începerii Concursului) care respectă termenii și condițiile prezentului Regulament (denumite în continuare „Participanți”).

4.2. Concursul se adresează exclusiv persoanelor care nu au mai efectuat epilare laser în cadrul Centrelor Ideal.

4.3. Participarea la acest Concurs implică cunoașterea și acceptarea integrală, expresă și neechivocă a prezentului Regulament.

SECȚIUNEA 5. MECANISMUL CONCURSULUI

Pentru a participa la prezentul Concurs și a putea câștiga unul dintre premiile oferite în cadrul acestuia, participanții trebuie să respecte următorul mecanism:

 1. Să dea “Follow” paginii de Instagram Centrele Ideal
 2. Să dea “Tag” la 5 prieteni într-un comentariu la postarea de pe Instagram aferentă concursului

SECȚIUNEA 6. PREMIILE CONCURSULUI

6.1. Premiile oferite prin extragere în cadrul Concursului pot fi vizualizate în tabelul următor:

 Tip premiu 
Locul 1Tratament Complet Picioare Integral 
Locul 2Tratament Complet Inghinal 
Locul 3Tratament Complet Axile 

6.2. Fiecare participant poate câștiga un singur premiu în cadrul concursului, indiferent de tipul acestuia sau de ziua și momentul înscrierii. Un participant unic este definit în scopul acestei limitări prin orice combinație de date disponibile care poate indica duplicarea premiilor câștigate de aceeași persoană (ex. nume utilizator).

SECȚIUNEA 7. DESEMNAREA CÂȘTIGĂTORILOR ȘI ACORDAREA PREMIILOR

7.1. Câștigătorii vor fi desemnați prin extragere, cu ajutorul unui site specializat. Extragerea se va desfășura live pe pagina oficială de Instagram – Centrele Ideal, pe data de 01 Septembrie 2022.

7.2. În vederea revendicării premiului, câștigătorii vor trebui să contacteze Organizatorul printr-un mesaj privat în termen de 72 de ore.

În cazul în care câștigătorii nu pot fi validați în termenele și în condițiile stipulate în prezentul regulament, se va apela la prima rezervă a fiecărui câștigător, în ordinea extragerii și se va urma aceeași procedură de anunțare și validare. Dacă se parcurge procedura pentru toate rezervele și nu se finalizează corect validarea nici pentru rezervă, premiul respectiv nu va mai fi acordat, acesta va rămâne în posesia Organizatorului.

7.3. Câștigătorului i se va solicita acordul pentru colectarea și prelucrarea datelor personale în vederea atribuirii premiului. Acordul privind colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal este esențial pentru validarea câștigătorului și atribuirea premiului, lipsa acordului ducând la invalidarea câștigătorului.

7.4. În cazul în care procedura de revendicare decurge corespunzător, participantul poate fi considerat câștigător final și are dreptul să intre în posesia premiului.

În situațiile în care câștigătorul:

 • furnizează la revendicare, informații incomplete sau eronate;
 • nu revendică premiul (trimiterea datelor, precum și a acordului pentru colectarea și prelucrarea datelor transmise către Organizator sau împuterniciții acestuia) în termenul acordat;
 • nu îndeplinește orice altă condiție impusă de prezentul Regulament Oficial, inclusiv condiția că participantul să aibă vârstă de minim 18 ani, vârstă împlinită la dată începerii concursului,

premiul acestuia va fi invalidat.

În caz de invalidare, Organizatorul își rezervă dreptul de a oferi premiul participanților desemnați ca și rezerve, în ordinea în care au fost desemnați în lista de rezerve.

În cazul în care nici rezervele nu îndeplinesc condițiile prezentului Regulament Oficial, premiul va rămâne la dispoziția Organizatorului.

7.5. Organizatorul este exonerat de orice răspundere cu privire la neprezentarea câștigătorului pentru a-și revendica premiul/serviciul câștigat.

7.6. Câștigătorii premiilor oferite în cadrul prezentului concurs nu au posibilitatea de a pretinde schimbarea acestuia cu alte bunuri sau să solicite contravaloarea în bani a premiului câștigat.

SECȚIUNEA 8. ERORI, COMUNICĂRI PUBLICITARE NECORESPUNZĂTOARE

Organizatorul prezentului concurs, precum și celelalte părți implicate în Concurs nu își asumă nicio răspundere pentru înscrierile necorespunzătoare (din orice punct de vedere) sau pentru orice alți factori care ar putea afecta dreptul de participare la prezentul Concurs, si nici nu va fi obligat să acorde premiile pe baza unor astfel de solicitări care nu întrunesc toate condițiile prevăzute în prezentul Regulament pentru a fi validate.

SECȚIUNEA 9. RESPONSABILITATE

9.1. În cazul în care Organizatorul constată că un câștigător nu a îndeplinit și/sau nu a respectat condițiile stipulate de prezentul Regulament, Organizatorul își rezervă dreptul de a suspenda oricând drepturile și beneficiile ce revin câștigătorului, fără ca Organizatorul să datoreze vreo despăgubire sau plată respectivului câștigător.

9.2. Organizatorul este îndreptățit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sa. De asemenea, orice intenție de influențare a rezultatelor Campaniei va avea ca urmare eliminarea din Campanie. În cazul în care sunt identificate persoane care au influențat sau care au facilitat câștigarea de premii, Organizatorul are dreptul de a cere urmărirea în instanță a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.

SECȚIUNEA 10. CONFIDENȚIALITATEA DATELOR

Informare privind prelucrarea datelor personale în cadrul Concursului

Identitatea operatorului de date

GROUP IDEAL EUROPE S.R.L., cu sediul social în București, Sectorul 5, Str. Uranus, nr. 100, parter, bloc 53, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/9260/2018, Cod Unic de Inregistrare RO39555490.

Scopul prelucrării

Datele personale prelucrate în cadrul concursului sunt prelucrate de Operator în urmatoarele scopuri:

– În scopul validării câștigătorilor și a intrării în posesie a premiilor.

– În scopul îndeplinirii obligațiilor fiscale ale Operatorului în legatură cu premiile acordate.

Temeiul juridic

Pentru scopul validării câștigătorilor și intrarea acestora în posesia premiilor, prelucrarea se face în baza consimțământului participanților conform articolului 6.1.a – Regulament General de Protecția Datelor (GDPR).

Pentru scopul îndeplinirea obligațiilor fiscale ale Operatorului în legătură cu premiile acordate, prelucrarea se face în temeiul articolului 6.1.c – Regulament General de Protecția Datelor GDPR. Lipsa acestor informații atrage imposibilitatea Operatorului de a depune declarațiile aferente către autoritățile fiscale.

Datele prelucrate

În cazul câștigătorilor premiilor neimpozabile se prelucrează: numărul de telefon, nume, prenume, vârstă.

În cazul câștigătorilor premiilor impozabile se prelucrează în plus: CNP-ul.

Perioada prelucrării

 1. Datele participanților la concurs sunt stocate pentru o perioadă de 90 de zile de la finalizarea concursului.
 2. Datele câștigătorilor sunt stocate pentru o perioadă de 10 ani de la data finalizării prelucrării, conform reglementărilor fiscale în vigoare.

Confidențialitate

Datele personale nu vor fi transferate în străinatate și nu vor fi dezvăluite către alți terți, cu excepția situațiilor în care Operatorul și/sau Împuterniciții sunt obligați de lege să dezvăluie datele către autorități.

Drepturile persoanelor vizate

În perioada în care deținem și prelucrăm datele, persoanele vizate au dreptul de a solicita în orice moment accesul la date, rectificarea sau ștergerea acestora, sau restricționarea prelucrării. Au de asemenea dreptul de a se opune prelucrării și dreptul de a solicita portarea datelor către alt operator. Pot oricând să retragă consimțământul de prelucrare, dacă nicio altă lege în vigoare nu impune prelucrarea lor. Pentru orice suspiciune de nereguli privind prelucrarea datelor tale, persoanele vizate pot depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (www.dataprotection.ro).

Modalități de exercitare a drepturilor

Pentru orice solicitare legată de datele personale, în procesul de exercitare a drepturilor menționate în capitolul anterior, persoanele vizate pot contacta Operatorul prin e-mail, la adresa info@centreleideal.ro.

SECȚIUNEA 11. TAXE ȘI IMPOZITE

11.1. Organizatorul, prin intermediul Împuternicitului, va efectua calculul, reținerea și plata către bugetul de stat, respectiv declararea impozitului pe veniturile din premii datorat de câștigători în conformitate cu prevederile Codului Fiscal, orice alte obligații de natură fiscală sau de orice altă natură, în legătură cu acestea, fiind în sarcina exclusivă a câștigătorilor.

11.2. Organizatorul nu va avea nicio răspundere față de eventualele cheltuieli suplimentare suportate de către participant în legatură cu acest Concurs, determinate din orice alte cauze.

SECȚIUNEA 12. ÎNCETAREA CONCURSULUI

12.1. Prezentul Concurs poate înceta numai în cazul apariției unui eveniment ce constituie forță majoră, inclusiv în cazul imposibilității Organizatorului, din motive independente de voința sa, de a o continua.

Forța Majoră reprezintă orice eveniment imprevizibil și de neînlăturat, care nu poate fi controlat, remediat sau prevăzut de către Organizator, petrecut după intrarea în vigoare a prezentului Regulament și care împiedică partea sau părțile să-și îndeplinească obligațiile contractuale, exonerează de răspundere partea care o invocă, pe durata de existență a cazului de Forță Majoră.

12.2. În înțelesul prezentului Regulament constituie cazuri de forță majoră următoarele evenimente:

– apariția unor fenomene naturale de impact: cutremur, alunecări de teren, inundații, secetă ș.a;

– apariția unor circumstanțe sociale: acțiuni militare, revoluții, acte de terorism, epidemii ș.a;

– orice reglementare care poate apărea ulterior intrării în vigoare a Regulamentului Oficial și care poate interzice sau modifica termenii acestuia;

Enumerarea de mai sus nu este limitativă, fiind utilizată numai în scop exemplificativ.

12.3. Dacă o situație de forță majoră, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de voința sa, impiedică sau întârzie total sau parțial executarea Regulamentului și continuarea Concursului, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligațiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată, conform art.1082 și 1083 Codul Civil.

În cazul în care invocă forța majoră, Organizatorul este obligat să comunice existența acestuia participanților la Campanie, în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la apariția cazului de forță majoră.

SECȚIUNEA 13. LITIGII

Eventualele litigii apărute între Organizator și Participanții la prezentul concurs se vor rezolva pe cale amiabilă sau în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești competente de la sediul Organizatorului.

SECȚIUNEA 14. REGULAMENTUL OFICIAL

14.1. Participanții la prezentul concurs sunt de acord să respecte și să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor și condițiilor prezentului Regulament Oficial.

14.2. Regulamentul de participare/desfășurare a Concursului este disponibil, în mod gratuit, oricărui solicitant, pe site-ul www.centreleideal.ro sau printr-o solicitare scrisă către GROUP IDEAL EUROPE S.R.L., cu sediul social în București, Sectorul 5, Str. Uranus, nr. 100, parter, bloc 53. Orice modificare a regulilor de participare la Concurs, a modului de desfășurare a acesteia, a perioadei valabilității acesteia, va fi anunțată public de Organizator.

14.3. Prezentul Regulament Oficial a fost redactat cu respectarea prevederilor Ordonanței de Guvern nr.99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor pe piață, republicată în Monitorul Oficial nr. 603 din 31.08.2007.

0
  0
  Coș
  Coșul dvs. este gol